Informació Pública

ANUNCI

 

Per acord del Ple d’11 de maig de 2018 s’aprova inicialment el projecte d’obres “de construcció de vestidors” amb un pressupost de 217.681,85 € i 45.713,19 € d’IVA.

 

Mitjançant aquest anunci se sotmet l’esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en el BOPT, a l’efecte que s’hi puguin presentar, si s’escau, les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

En cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions al projecte durant el termini esmentat, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de cap més tràmit.

 

 

Rodonyà, 16 de maig de 2018