Ordenances fiscals

 

 

Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores, distribuidores i comercialitzadores de serveis de subministrament

 Descarregar document 

 

 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

 Descarregar document 

 

 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

Descarregar document 

 

 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Descarregar document 

 

 

Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Descarregar document 

 

 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Descarregar document 

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació i informació dels expedients d'activitats sotmeses a llicència d'acord amb la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental

Descarregar document 

 

Ordenança general reguladora de preus públics. Annex 1. Preu públic per a la prestació de serveis i activitats culturals i festives.

Descarregar document 

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització, en benefici particular, dels locals de titularitat municipal.

Descarregar document

Descarregar document: modificació

 

Ordenança reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius

Descarregar document 

 

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

Descarregar document 

 

 

Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres resdius sòlids urbans

Descarregar document 

 

 

Taxa pel subministrament d'aigua

Descarregar document 

 

 

Text refós de l'ordenança reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

Descarregar document 

 

Ordenança reguladora de la taxa per la tramitació i informació dels expedients d'activitats sotmeses a llicència

Descarregar document

 

Ordenança reguladora de la taxa per guals

Descarregar document 

 

 

Ordenança reguladora de la taxa del cementiri municipal

Descarregar document 

 

 

Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal

 Descarregar document