Acta de revisió de la prova pràctica borsa Aux. Adm.

10/08/2020

Acta de revisió de la prova pràctica borsa Aux. Adm.

 

 

ACTA DEL TRIBUNAL CONSTITUIT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, DE L'AJUNTAMENT DE RODONYÀ –CONCURS-OPOSICIÓ.

 

 

Rodonyà, 10 d’agost de 2020

 

 

Reunits en connexió a distància, a les 9:15 hores, el Tribunal qualificador per a les proves selectives dels aspirants per a la constitució d'una  borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu/va, grup C2, de l'Ajuntament de Rodonyà, concurs-oposició.

 

Composició del Tribunal:

President: José Arjona Cruz

Vocal 1: Maite Cano González

Vocal 2: Natàlia Pié Salvat

Actua de Secretària la vocal Maite Cano González.

 

Es reuneix el Tribunal als efectes de revisar la prova pràctica de la fase d’oposició i, en els seu cas, de la fase de concurs, atès que s’han produït diverses peticions de revisió de les proves per part dels aspirants.

 

El Tribunal procedeix a la revisió de la prova pràctica de la fase d’oposició de tots els aspirants del procés selectiu amb el següent resultat:

 

Maria Isabel

Mondejar Picazo

3*7*44***

0,00

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

5,30

Erica

Obiols Figueras

**84***9*

3,55

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

8,25

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

5,50

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

5,55

Sarai

Barbera Alvaro

5**13****

2,30

Anais

Crespo Milani

*78**85**

5,55

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

5,80

 

Superen la fase d’oposició i per tant passen a la fase de concurs els aspirants

 

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

Anais

Crespo Milani

*78**85**

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

 

 

Donat que l’aspirant Àngela Aguilar Fuentes no constava com que havia superat la fase d’oposició a l’anterior correcció de les proves en la sessió del Tribunal de data 27 de juliol de 2020, s’acorda:

 

1.- Deixar sense efectes la proposta del Tribunal de data 27 de juliol de 2020.

 

2.- Tornar a obrir la fase de concurs als efectes de valorar els mèrits de l’aspirant Àngela Aguilar Fuentes

 

3.- Convocar a l’aspirant Àngela Aguilar Fuentes pel proper dia 11 d’agost a les 10 hores per a realitzar l’entrevista.

 

El Tribunal dóna per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 10 hores.

 

De la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.

 

José Arjona Cruz                                                  Natàlia Pié Salvat

President del Tribunal Vocal                                 Vocal

 

Maite Cano González

Secretaria