Anunci de la baremació borsa de personal laboral, categoria operari de serveis bàsics

07/07/2022

Anunci de la baremació borsa de personal laboral, categoria operari de serveis bàsics

Acta de constitució del tribunal i realització de les proves de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral, categoria d’operari de serveis bàsics, per concurs de mèrits (oferta soc), per l’Ajuntament de Rodonyà.

Rodonyà, 6 de juliol de 2022

A la seu de l’Ajuntament de Rodonyà, a les 9 hores, es reuneix i constitueix el Tribunal qualificador dels aspirants per a realitzar les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral, categoria d’operari de serveis bàsics, per l’Ajuntament de Rodonyà.

Composició del Tribunal:

- Sr. José Arjona Cruz, President del Tribunal
- Natàlia Pié Salvat, vocal
- Sr. Josep Alsina Rull, vocal, que exercirà de secretari del Tribunal.

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors.

El President declara que no concorre, en cap dels membres, cap causa d’abstenció o recusació d’acord amb la documentació que obra a l’expedient.
Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre del procediment de selecció d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

.a) Fase de coneixement de les llengües.
Compareixen a realitzar la prova de nivell de català els aspirants següents:

Miguel Cano Solé
Francisco Piriz Amigo

Resultat de la prova:

Miguel Cano Solé APTE
Francisco Piriz Amigo APTE

.b) Fase de concurs
Es procedeix a realitzar la valoració de mèrits en la fases de concurs.

Puntuació de valoració dels mèrits: experiència laboral, cursos, altres titulacions i entrevista

Nom i cognoms      Experiència laboral       Cursos      Altres titulacions    Entrevista    TOTAL

Miguel Cano Solé                0                        1,25                  0                         3,60          4,85
Victor Moreno Insa              0                        0                       0                         0               0
Francisco Piriz Amigo         0                        0,25                  0                         4,80          5,05

 

Atesa la puntuació global obtinguda pels aspirants en el procés selectiu, el

Tribunal acorda:     

Primer.- Traslladar la present acta a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rodonyà.

Segon.- Proposar la constitució de la borsa de treball amb els aspirants que han superat el procés selectiu.

Als efectes del que preveuen les bases que regeixen la convocatòria, la relació d’aspirants aprovats, per ordre de puntuació, que han de formar part de la borsa de treball, és la següent:

Nom i cognoms               Puntuació

Francisco Piriz Amigo     5,05
Miguel Cano Solé            4,85
Victor Moreno Insa          0

Tercer.- Exposar al públic la relació de candidats que han superat el procés selectiu

El Tribunal dona per finalitzada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 11 hores.

Contra la aquest acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Rodonyà, 6 de juliol de 2022