Anunci definitiu baremació borsa auxiliar

12/08/2020

Anunci definitiu baremació borsa auxiliar

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ

 

Reunits a les 10:00 hores, el Tribunal qualificador per a les proves selectives dels aspirants per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu/va, grup C2, de l'Ajuntament de Rodonyà, concurs-oposició.

 

Composició del Tribunal:

 

President: José Arjona Cruz

Vocal 1: Maite Cano González

Vocal 2: Natàlia Pié Salvat

Actua de Secretària la vocal Maite Cano González.

 

El Sr. José Arjona Cruz i la Sra. Maite Cano González hi intervenen en connexió a distància.

 

Es reuneix el Tribunal als efectes de realitzar l'entrevista i valorar els mèrits de l'aspirant Àngela Aguilar Fuentes, de conformitat amb la sessió del Tribunal de data 10 d’agost de 2020, i fer la proposta a l’Alcaldia de la resolució del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball.

 

Resultats de les proves:

b.- Fase d'oposició

 

b.1 Prova de coneixement específics

 

Es presenten a la prova els aspirants següents:

 

Maria Isabel

Mondejar Picazo

3*7*44***

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

Erica

Obiols Figueras

**84***9*

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

Sarai

Barbera Alvaro

5**13****

Anais

Crespo Milani

*78**85**

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

Xenia

Ferre Roig

*97**7*2*

 

Resultat de la prova de coneixements específics:

 

NOM

COGNOMS

DNI

PUNTUACIÓ

Maria Isabel

Mondejar Picazo

3*7*44***

10

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

17

Erica

Obiols Figueras

**84***9*

17

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

20

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

17

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

16

Sarai

Barbera Alvaro

5**13****

13

Anais

Crespo Milani

*78**85**

17

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

15

Xenia

Ferre Roig

*97**7*2*

7

 

b.2 Prova pràctica

 

Aspirants que han superat les proves anteriors

 

NOM

COGNOMS

DNI

Maria Isabel

Mondejar Picazo

3*7*44***

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

Erica

Obiols Figueras

**84***9*

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

Sarai

Barbera Alvaro

5**13****

Anais

Crespo Milani

*78**85**

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

 

Resultat de la prova:

 

NOM

COGNOMS

DNI

PUNTUACIÓ

Maria Isabel

Mondejar Picazo

3*7*44***

0

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

5,3

Erica

Obiols Figueras

**84***9*

3,55

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

8,25

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

5,50

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

5,55

Sarai

Barbera Alvaro

5**13****

2,30

Anais

Crespo Milani

*78**85**

5,55

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

5,80

 

 

c.- Fase de concurs

 

Relació d'admesos que han superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs:

 

NOM

COGNOMS

DNI

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

Anais

Crespo Milani

*78**85**

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

 

Puntuació entrevista:

 

NOM

COGNOMS

DNI

PUNTUACIÓ

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

3,8

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

3,2

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

3

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

3,3

Anais

Crespo Milani

*78**85**

3,7

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

2,9

 

La puntuació total de la fase de concurs és la següent:

 

NOM

COGNOMS

NIF

Punts pública

Punts privada

Total puntuació

Total puntuació

Nivell C2 català (total puntuació)

Entrevista (total puntuació)

TOTAL PUNTUACIÓ CONCURS

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

0,00

0,00

0,00

0,65

 

3,8

4,45

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

0,00

0,20

0,20

0,00

 

3,2

3,40

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

0,00

0,00

0,00

0,35

 

3

3,35

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

0,20

0,25

0,45

0,15

 

3,3

3,90

Anais

Crespo Milani

*78**85**

0,00

0,00

0,00

0,60

 

3,7

4,30

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

0,00

0,05

0,05

1,05

1

2,9

5,00

 

 

La puntuació global és la següent:

 

 

NOM

COGNOMS

DNI

PUNTUACIÓ

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

26,75

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

31,65

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

25,85

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

25,45

Anais

Crespo Milani

*78**85**

26,85

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

25,80

 

 

Al efectes del que preveuen les bases que regeixen la convocatòria, la relació d'aspirants aprovats per ordre de puntuació és la següent:

NOM

COGNOMS

DNI

PUNTUACIÓ

Marius

Peña Beltri

3*9*54***

31,65

Anais

Crespo Milani

*78**85**

26,85

Helena

Nin Gomis

*97*0*1**

26,75

Amaia

Torras Rodriguez

*65*4*9**

25,85

Marta

Dompablo Soler

1**00**2*

25,80

Àngela

Aguilar Fuentes

4**75**4*

25,45

 

El Tribunal dóna per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 10:45 hores.

 

Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.

 

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats.

 

 

Recurs d’alçada

 

Contra la aquest Acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La secretària interventora

Cristina Andreu Domingo

 

 

DECRET DE CONSTITUCIÓ DE LA BORSA