BAN de l'alcalde de Rodonyà relatiu a la declaració d'estat d'alarma durant 15 dies

16/03/2020

BAN de l'alcalde de Rodonyà relatiu a la declaració d'estat d'alarma durant 15 dies

 

 

BAN de l'alcalde de Rodonyà relatiu a la declaració d'estat d'alarma durant 15 dies

Per tal de donar resposta adequada i extremar l'alerta i les mesures preventives contra el contagi, el govern de l'Estat ha aprovat el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'Estat d'Alarma durant 15 dies i que va entrar en vigor el 14 de març des del moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Entre altres s'aproven les següents mesures que tenen incidència directa sobre el moviment i la lliure circulació de persones i vehicles, l'activitat comercial i activitats d'oci i recreatives, així com també l'activitat de les Administracions públiques:

Limitació a la llibertat de circulació:

1.- Únicament es podrà circular per les vies d'ús públic, per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

2.- Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

3.- En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4.- El titular del Ministeri d'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial i referides a establiments i activitats d'hostaleria i restauració:

1.- S'estableix la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que s'incorporen a l'annex I del Reial decret, així com qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

2.- La permanència en els establiments comercials d'obertura permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

Mesures relatives al funcionament de l'Ajuntament de Rodonyà

1.- Es demana a la població que, per norma general, s'adreci a l'Ajuntament per via telefònica, al 977 628 528, o telemàtica, al correu electrònic aj.rodonya@altanet.org o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

2.- Els horaris d'atenció ciutadana presencial a l'Ajuntament seran de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i només per a tràmits essencials o urgents.

3.- Per contenir la transmissió del Covid-19, l'Ajuntament ha decidit el tancament dels següents espais, equipaments i serveis:

  1. Biblioteca municipal
  1. Centre de Dia
  1. Sala del Cafè
  1. Parc infantil
  1. Pistes esportives municipals

3.- Qualsevol persona gran o amb situació de dependència al municipi que tingui problemes d'abastiment, o de cobertura de les necessitats i serveis bàsics, pot contactar amb l'Ajuntament al telèfon 977 628 528.

4.- Per qüestions de salut, la població haurà de fer les seves consultes al 061.

Apel·lo a la responsabilitat col·lectiva i demano a la població de Rodonyà que es quedi a casa i restringeixi els seus moviments al que sigui estrictament necessari.

 

L'alcalde

Enric Ferré Ginovart

 

Rodonyà, 16 de març de 2020

 

BAN en PDF