Borsa de treball: auxiliar administratiu/va

16/06/2020

Borsa de treball: auxiliar administratiu/va

 

Per Resolució de l'Alcaldia de data 05.06.2020 de 2020 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu, grup C2, per concurs oposició, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

BASES

Formulari de sol·licitud