Document Únic de Protecció Civil Municipal de Rodonyà

17/09/2018

Document Únic de Protecció Civil Municipal de Rodonyà

El 14 de setembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Rodonyà d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

 

El document s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d’Edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament, i estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo a les dependències municipals en horari d’atenció al públic i a la pàgina web municipal, per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

 

El document íntegre es pot consultar a través d’aquest enllaç: /sites/rodonya/files/recursos/pdfsarticles/duprocim_rodonya_01_08_2018_pu.pdf