Llista provisional d'admesos i exclosos. Operari de serveis bàsics

27/06/2022

Llista provisional d'admesos i exclosos. Operari de serveis bàsics

 

 

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia 2022-271 de data 26 de juny de 2022 s'ha resolt aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos per constituir una borsa de treball d'operari de serveis bàsics de l'Ajuntament de Rodonyà, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits i obrir un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució en la seu electrònica de l'Ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes.

 

 

S'inclou a l'anunci el text íntegre del Decret:

 

 

"Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos per constituir una borsa de treball d'operari de serveis bàsics, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits

 

Fets

 

1.- Per Resolució de l'Alcaldia núm. 2022-0000251, de data 3 de juny de 2022, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d'operari de serveis bàsics de l'Ajuntament de Rodonyà, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l'Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que cal contractar personal per realitzar tasques de manteniment de la piscina durant els mesos d'estiu.

 

2.- La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu electrònica de l'Ajuntament, així com al Portal de Transparència i al web del SOC.

 

3.- En data 23 de juny de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

 

 

Fonaments de dret

 

1.- De conformitat amb les bases de la convocatòria i d'acord amb l'art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista d'admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d'inici de les proves i ordre d'actuació dels aspirants.

 

 

En conseqüència, RESOLC:

 

Primer. Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d'una Borsa de treball d'operari de serveis bàsics de l'Ajuntament de Rodonyà, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional:

 

Admesos:

LLISTA

NOM

DNI

1

Miguel Cano Solé

**6**3*3*

2

Victor Moreno Insa

**7**7*6*

3

Francisco Piriz Amigo

**0**8*8*

 

Exclosos:

 

Aldelhakim Essaddiki: manca la titulació requerida.

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d'admesos i exclosos tenen un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica de l'Ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

Segon. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l'article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Règim de recursos:

 

Contra la resolució d'admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós d'administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació."

 

L'alcalde,

Enric Ferré Ginovart

 

Rodonyà, a data de la signatura electrònica