Resultat del procés selectiu: Secretaria Intervenció Rodonyà, Alió, el Rourell

23/11/2017

Resultat del procés selectiu: Secretaria Intervenció Rodonyà, Alió, el Rourell

Acta de Constitució del  Tribunal i realització de la selecció de la plaça de Secretaria Intervenció de l’agrupació Rodonyà-Alió-El Rourell

 

A Rodonyà, 22 de novembre de 2017

Reunits en l’Ajuntament de Rodonyà, a les 8,30 hores, es constitueix el Tribunal qualificador del procés selectiu per a cobrir, en règim de interinitat, la plaça vacant de secretaria intervenció de l’agrupació integrada pels ajuntaments de Rodonyà, Alió i El Rourell, amb  la composició següent:

  • Sr. José Arjona Cruz, President del Tribunal

  • Sr. Xavier Salvadó Vives, Vocal del Tribunal

  • Sr. Joan Plana Sola,Vocaldel Tribunal, que exercirà de secretari.

     

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors.

El Presidenta declara que no concorre en cap dels membres cap causa d’abstenció o recusació d’acord amb la documentació que obra a l’expedient.

Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre del procediment de selecció d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria, publicada en el BOPT  de 29 de setembre de 2017.

Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de novembre de 2017 es va aprovar la llista d’aspirants admesos i es va publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal

Relació d’aspirants admesos al procés selectiu:

...464V

...213A

...656D

...217Q

...088B

...209D

...656V

...587F

...983J

...441M

 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Primer exercici: Coneixement de llengües:

Prova de llengua catalana. Aquesta prova l’han de realitzar els aspirants

...983J

...656V

atès que no han acreditat estar en possessió del nivell C.

No es presenta  l’aspirant : ...983J

Es realitza l’exercici amb el resultat següent:

...656V...................... APTA

En conseqüència es procedeix a realitzar el següent exercici

Segon exercici:

Relació aspirants presentats:

...464V

...213A

...217Q

...088B

...209D

...656V

...587F

Amb la següent puntuació una vegada corregit l’exercici:

...464V ........ 15,50

...213A ........ NA

...217Q  ........ 11,00

...088B ......... NA

...209D ........... 14,75

...656V  ........... NA

...587F ........... NA

Fase de concurs. Valoració de mèrits

DNI

Experiència professional

Formació i perfeccionament

Altres titulacions acadèmiques

Coneixement

català

TOTAL

...464V

1,00

 2,00

   0,75

  0,50

4,25

...217Q

 0

0

  0

 0

 0

...209D

1,00

2,00

  0,75

 0

3,75

Entrevista

El Tribunal decideix realitzar l’entrevista amb el resultat  següent:

...464V .......... 2,50

...217Q  .......... 2,00

...209D  .......... 2,50

Puntuació total

...464V .......... 22,25

...217..........     13,00

...209D .......... 21,00

 

 

Atès que es convoca una sola plaça i vista la puntuació global obtinguda pels aspirants en el procés selectiu, el Tribunal acorda:

1r) Declarar que ha quedat en primer lloc del procés selectiu la persona aspirant següent:

C.A.D      DNI ...464V

2n) Traslladar la present acta a l’Alcaldia a fi de que, si s’escau, elevi a la  Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya proposta de nomenament com a secretària interventora interina de l’Agrupació de municips integrada pels ajuntaments de Rodonyà, Alió i El Rourell, a favor de la Sra. Cristina Andreu Domingo, aspirant que ha obtingut la millor puntuació.

3r.- Al efectes del que preveu la base novena de les bases que regeixen la convocatòria, la relació complementària d’aspirants aprovats, per ordre de puntuació és la següent:

S.G. F.

J. Ll. G.

 

 

Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant del president de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

La relació d’aprovats s’exposarà al públic.

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 11:30 hores.

De la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

José Arjona Cruz                                                   Xavier Salvadó Vives

President del Tribunal                                           Vocal

 

Joan Plana i Sola

Secretari del Tribunal