Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

16/03/2018

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona ha concedit la següent subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, de l'anualitat 2017:

Concepte: Manteniment. Controls de l’aigua

Pressupost elegible: 3.384,95 (IVA no inclòs)          

Pressupost mínim a executar: 2.280,44           

Percentatge concedit: 94,98 %           

Import concedit: 2.165,95