XIV biennal literària de Rodonyà 2020

12/03/2020

XIV biennal literària de Rodonyà 2020

 

XIV biennal literària de Rodonyà 2020

 

 

BASES DE LA XIV BIENNAL LITERÀRIA DE RODONYÀ (2020)

1.- PARTICIPANTS

Hi podrà participar qualsevol persona dins dels següents grups:

  1. NARRATIVA:

A1.- Categoria Adults: a partir de 18 anys.

A2.- Categoria Juvenil: entre 13 i 17 anys.

A3.- Categoria Escola "Les Comes" Rodonyà: alumnes de Cicle Superior.

  1. IL·LUSTRACIÓ:

B1.- Categoria única: a partir de 13 anys.

La temàtica de les narracions i de la il·lustració se centrarà en reflexions al voltant del feminisme (el paper de la dona en la societat, les desigualtats existents en l'àmbit socioeconòmic, els estereotips de gènere en la infància i l'adolescència...).

 

2.- CONDICIONS

  1. NARRATIVA

Els treballs han de ser inèdits i no poden haver guanyat cap concurs anteriorment, escrits en català i amb una extensió no superior a 5 DIN-A4 a una sola cara. No s'exigeix una extensió mínima.

Es presentarà amb marges justificats de 2-3 cm per banda, espai interlineal d'1,50 i lletra Arial, número 12.

Cada participant podrà presentar un sol relat.

Les obres hauran de fer referència a la temàtica triada per aquesta Biennal.

En cas de no complir algun dels requisits anteriors, el jurat podrà desqualificar l'obra presentada.

  1. IL·LUSTRACIÓ

Els treballs han de ser inèdits i no poden haver guanyat cap concurs anteriorment.

Es presentarà una il·lustració feta a mà o ordinador, en DIN-A3.

Cada participant podrà presentar una sola il·lustració.

Les obres hauran de fer referència a la temàtica triada per aquesta Biennal.

En cas de no complir algun dels requisits anteriors, el jurat podrà desqualificar l'obra presentada.

 

3.- TERMINI

El termini per presentar les sol·licituds serà el dia 8 de maig de 2020.

 

4.- PUBLICITAT

Les bases del concurs es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament de Rodonyà (www.rodonya.altanet.org) i a les xarxes socials corresponents.

 

5.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

S'estableixen dues modalitats per a la presentació dels treballs:

A.- Els treballs es podran enviar per correu certificat o bé presentar-se personalment a la Biblioteca Municipal o a les oficines de l'Ajuntament (plaça Major 1, Castell, 43812 Rodonyà).

Els i les concursants presentaran 2 còpies impreses a una cara, amb els fulls numerats i sense signar. S'acompanyaran d'un sobre tancat (plica) amb el títol de l'obra presentada i especificant la categoria a la qual s'opta i, a l'interior, hi constarà el nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, telèfon, adreça postal i adreça electrònica de l'autor/a.

B.- En segon lloc, les obres es podran enviar per correu electrònic, en un document adjunt i sense signar, a la següent adreça: biblioteca.rodonya@altanet.org. El correu ha de portar per assumpte "XIV Biennal Literària de Rodonyà (2020)" i ha d'adjuntar dos documents, obra i plica, en format PDF:

B.1. El nom de l'arxiu de l'obra ha de ser "modalitat_categoria_títol.pdf"

Exemple: "narrativa_A1_elfemnismeavui.pdf"

B.2. El nom de l'arxiu de la plica ha de ser "modalitat_categoria_títol_PLICA.pdf"

Exemple: "narrativa_A1_elfemnismeavui.PLICA.pdf"

La plica ha de contenir el nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, telèfon, adreça postal i adreça electrònica de l'autor/a.

Independentment de la modalitat d'entrega també s'ha de complir els següent requisits per part dels participants i adjuntar-lo amb els relats:

En el supòsit que la persona participant sigui menor d'edat caldrà l'autorització dels pares o tutors per a la participació en el concurs. La manca de formalització de l'acceptació facultarà a l'Ajuntament de Rodonyà per a atorgar un nou termini o considerar que la persona participant ha renunciat a formar part del concurs.

En tots els casos, es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

 

6.- PREMIS

La dotació total dels premis anirà a càrrec de la partida pressupostària 22608/338 i l'import de cadascun dels premis serà el següent:

  1. NARRATIVA:

A1.- Primer premi (150 euros) i accèssit (50 euros)

A2.- Premi únic (50 euros en xec regal de material didàctic)

A3.- Premi únic (30 euros en xec regal de material didàctic)

  1. IL·LUSTRACIÓ:

B1.- Premi únic de 30 euros (en xec regal de material didàctic en cas que la persona guanyadora sigui menor de 18 anys)

 

7.- ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

L'òrgan competent per resoldre la concessió de l'atorgament serà l'Alcalde, d'acord amb la proposta del Jurat.

 

8.- JURAT

El Jurat estarà format per un total d'entre 3 i 5 components, especialistes en l'àmbit educatiu i cultural en el conjunt de la comarca de l'Alt Camp.

 

9.- VEREDICTE

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es reservarà el dret d'interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista en aquestes. De la mateixa manera, podrà declarar desert el concurs si la quantitat o qualitat dels relats o il·lustracions presentats es consideren insuficients o ex-aequo.

 

10. LLIURAMENT DE PREMIS

Prèvia comunicació als participants, es lliuraran els premis en un acte que se celebrarà el dia 6 de juny de 2020 a les 12 del migdia a la Sala Noble de l'Ajuntament de Rodonyà (Castell).

És condició necessària que la persona premiada assisteixi a l'acte de lliurament per a poder rebre el premi. En cas que, per força major, la persona no pugui assistir-hi, podrà delegar l'assistència en una tercera persona, sempre amb previ avís a l'organització.

 

11. ALTRES DETERMINACIONS

Les obres guanyadores quedaran en poder de l'Ajuntament de Rodonyà, el qual podrà reproduir-les totalment o parcial.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases. Les obres que no compleixin les condicions d'aquestes bases no seran admeses.

 

Aquestes bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d'edictes de la corporació per tal que es puguin presentar al·legacions, suggeriments o reclamacions.

 

Durant aquest termini es podrà examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament, situada a la plaça Major, 1 de Rodonyà, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els dimarts, dijous i divendres de 16 a 21 hores.

 

Si durant el termini d'informació pública no es formulen al·legacions, les bases esdevindran aprovades definitivament sense necessitat d'adoptar una nova resolució expressa.

 

S'obre simultàniament la convocatòria del concurs, condicionada, en qualsevol cas, a l'aprovació definitiva de les bases, i es determina que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi el dia 8 de maig de 2020