Subvencions concedides any 2016

 

Subvencions de caràcter excepcional

Obra: reposició cablejat de l’enllumenat públic
Pressupost elegible: 16.995,35 €
Pressupost mínim a executar: 5.813,60           
Percentatge concedit: 80,00 %
Import concedit: 4.650,88   

 

Subvenció – Cooperació als ens locals

Interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals    

Anualitat 2016:
Concepte: Banc Sabadell
Pressupost: 1.988,64           
Percentatge concedit: 100,00 %
Import concedit: 1.988,64         

Concepte: BBVA-CX
Pressupost : 100,28           
Percentatge concedit: 100,00 %
Import concedit: 100,28

Concepte: BBVA-CX
Pressupost: 52,81           
Percentatge concedit: 100,00 %
Import concedit: 52,81

 

Subvenció - Cultura

Projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2016    

Obra:  instal·lació terra tècnic de la planta segona del castell amb un pressupost de 20.335,78 €
Pressupost elegible: 12.201,46
Pressupost mínim a executar: 7.591,17           
Percentatge concedit: 89,17 %
Import concedit: 6.768,78         

 

Subvenció  - Cooperació als ens locals

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.  Curs 2015-2016:    
Pressupost:  5.075,00           
Percentatge concedit: 100,00 %
Import concedit: 5.075,00         

 

Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Material pel consultori mèdic local

Pressupost elegible: 6.271,17 €

Pressupost mínim a executar: 3.831,68 €

% concedit: 90,00 %

Import concedit: 3.448,51 €

Control sanitari de l’aigua

Pressupost elegible: 2.400,00 €

Pressupost mínim a executar: 2.105,76 €

% concedit: 90,00 %

Import concedit: 1.895,18 €

 

Subvenció del SAC-Cultura

Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments import subvenció 2016: 7.714,00 €