Subvencions concedides any 2017

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona a l’ajuntament de Rodonyà, durant el 2017.

 

Subvencions excepcionals

Anualitat 2017:

Concepte: Reposició de la bomba d’aigua

Pressupost elegible: 5.565,00

Percentatge concedit: 95 %

Import concedit: 5.286,75

 

COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS

 

Suport als centres de 1er cicle d'educació infantil de titularitat municipal

Anualitat 2017:

Concepte: Suport als centres de 1er cicle d'educació infantil de titularitat municipal

Pressupost elegible: 2.625,00

Percentatge concedit: 100 %

Import concedit: 2.625,00

 

PEXI

Anualitat 2017:

Concepte: Substitució vàlvules a la xarxa municipal

Pressupost elegible: 5.512,61

Percentatge concedit: 69,66 %

Import concedit: 3.840,00

 

Anualitat 2017:

Concepte: Modernització de maquinària i programari per a garantir l’administració electrònica

Pressupost elegible: 4.499,07          

Percentatge concedit: 82,24 %

Import concedit: 3.700,00    

 

Pla d’Acció Municipal (PAM)

Anualitat 2017:

Concepte: Amortització préstec Banc Sabadell

Pressupost elegible: 84.000

Percentatge concedit: 100 %

Import concedit: 84.000    

 

Anualitat 2017:

Concepte: Adquisició del  molí de l’oli

Pressupost elegible: 62.783,63          

Percentatge concedit: 59,91 %

Import concedit: 37.613,25    

 

Anualitat 2017:

Concepte: Despesa corrent

Pressupost elegible: 61.000          

Percentatge concedit: 30,88 %

Import concedit: 18.839,75    

 

Anualitat 2017:

Concepte: Sosteniment lloc secretaria-intervenció

Pressupost elegible: 16.257,65          

Percentatge concedit: 61,51 %

Import concedit: 10.000,00    

 

Interessos de préstecs

Anualitat 2017:

Concepte: Catalunya Caixa  - BBVA (1)

Pressupost elegible: 10,50

Percentatge concedit: 100 %

Import concedit: 10,50

 

Anualitat 2017:

Concepte: Catalunya Caixa  - BBVA (2)

Pressupost elegible: 35,44

Percentatge concedit: 100 %

Import concedit: 35,44

 

Anualitat 2017:

Concepte: Banc Sabadell

Pressupost elegible: 1.528,72

Percentatge concedit: 100 %

Import concedit: 1.528,72

 

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Anualitat 2017:

Concepte: Consultoris mèdics

Pressupost elegible: 8.779,35          

Pressupost mínim a executar: 3.946,74           

Percentatge concedit: 95,00 %           

Import concedit: 3.749,40 

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Anualitat 2017:

Concepte: Manteniment. Controls de l’aigua

Pressupost elegible: 3.384,95 (IVA no inclòs)          

Pressupost mínim a executar: 2.280,44           

Percentatge concedit: 94,98 %           

Import concedit: 2.165,95 

 

CULTURA

Contractació de les activitats incloses en el e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

Anualitat 2017:

Concepte: Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

Import concedit: 8.658,10