SUBVENCIONS CONCEDIDES D'ANY 2018 PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Rodonyà per a l’any 2018:

COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS

 

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals. Curs 2017-2018.

 

Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà

Municipi: Rodonyà

Concepte: Llar infants de Rodonyà

Pressupost elegible: 4.637,50 euros

% concedit: 100,00 %

Import concedit: 4.637,50 euros

 

Pla d'Acció Municipal - PAM

 

Concepte: Construcció de vestidors municipals

Pressupost Elegible: 263.395,04 euros

% concedit: 7,21 %

Import concedit: 19.000,00 euros

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 68.000,00 euros

% concedit: 81,56%

Import concedit: 55.458,00 euros

 

Programa específic d’obres per a l’abastament i distribució d’aigua potable i per al sanejament: depuradores, clavegueram i pluvials. - Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica. PEXI

 

Concepte: Substitució d'arbres del filtre verd

Pressupost Elegible: 7.151,23 euros

% concedit: 93,69%

Import concedit: 6.700,00 euros

 

Concepte: Modernització d'equips informàtics

Pressupost Elegible: 2.120,80 euros

% concedit: 38,10%

Import concedit: 808,00 euros

 

Subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals

 

Concepte: Catalunya Caixa

Pressupost Elegible: 6,39 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 6,39 euros

 

Concepte: Banc Sabadell

Pressupost Elegible: 390,80 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 390,80 euros

 

CULTURA

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

 

Concepte: Adquisició Molí de l'Oli

Pressupost Elegible: 62.783,63 euros

Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 5.000,00 euros

 

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

 

 

Concepte: Consultoris mèdics

Pressupost Elegible: 5.585,36 euros

Pressupost mínim a executar: 2.515,09 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.389,33 euros

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 

 

Concepte: Manteniment

Pressupost Elegible: 2.400,00 euros

Pressupost mínim a executar: 2.022,24 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.921,13 euros